Vietlott 6/55 - Cập nhật xổ số Điện Toán Power 6/55

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36
Giá trị Jackpot 1
42,733,638,750
Giá trị Jackpot 2
3,971,896,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42,733,638,750
Jackpot 2 5 số + 1* 3 3,971,896,650
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 627 500,000
Giải ba 3 số 14273 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giá trị Jackpot 1
40,422,908,100
Giá trị Jackpot 2
3,715,148,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
40,422,908,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,715,148,800
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 640 500,000
Giải ba 3 số 14585 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giá trị Jackpot 1
37,855,412,400
Giá trị Jackpot 2
3,429,871,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
37,855,412,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,429,871,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 740 500,000
Giải ba 3 số 14703 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giá trị Jackpot 1
35,985,134,550
Giá trị Jackpot 2
3,222,062,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
35,985,134,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,222,062,850
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 538 500,000
Giải ba 3 số 12439 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giá trị Jackpot 1
33,986,568,900
Giá trị Jackpot 2
3,442,952,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33,986,568,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,442,952,100
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 554 500,000
Giải ba 3 số 12448 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giá trị Jackpot 1
31,730,182,500
Giá trị Jackpot 2
3,192,242,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31,730,182,500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,192,242,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 546 500,000
Giải ba 3 số 11770 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/05/2024
03 16 21 36 37 40 31
Giá trị Jackpot 1
62,575,096,350
Giá trị Jackpot 2
5,660,148,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
62,575,096,350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5,660,148,700
Giải nhất 5 số 66 40,000,000
Giải nhì 4 số 888 500,000
Giải ba 3 số 17709 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 07/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/05/2024
21 26 35 41 44 52 13
Giá trị Jackpot 1
61,542,131,250
Giá trị Jackpot 2
5,545,374,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
61,542,131,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,545,374,800
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 912 500,000
Giải ba 3 số 19585 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/05/2024
05 27 35 45 49 55 18
Giá trị Jackpot 1
58,191,976,650
Giá trị Jackpot 2
5,173,135,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
58,191,976,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,173,135,400
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 1120 500,000
Giải ba 3 số 17823 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 02/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/05/2024
30 32 33 36 42 48 18
Giá trị Jackpot 1
55,439,469,300
Giá trị Jackpot 2
4,867,301,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
55,439,469,300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,867,301,250
Giải nhất 5 số 10 40,000,000
Giải nhì 4 số 597 500,000
Giải ba 3 số 14270 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 30/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/04/2024
13 16 26 46 49 54 08
Giá trị Jackpot 1
52,411,684,800
Giá trị Jackpot 2
4,530,880,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
52,411,684,800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,530,880,750
Giải nhất 5 số 17 40,000,000
Giải nhì 4 số 774 500,000
Giải ba 3 số 15862 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 27/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/04/2024
07 12 38 43 48 55 08
Giá trị Jackpot 1
0
Giá trị Jackpot 2
0
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
0
Jackpot 2 5 số + 1* 0 0
Giải nhất 5 số 0 0
Giải nhì 4 số 0 0
Giải ba 3 số 0 0
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 25/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/04/2024
13 19 27 38 41 54 46
Giá trị Jackpot 1
47,354,753,100
Giá trị Jackpot 2
3,968,999,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
47,354,753,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,968,999,450
Giải nhất 5 số 23 40,000,000
Giải nhì 4 số 1049 500,000
Giải ba 3 số 20236 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 23/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/04/2024
01 34 39 40 49 53 09
Giá trị Jackpot 1
0
Giá trị Jackpot 2
0
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
0
Jackpot 2 5 số + 1* 0 0
Giải nhất 5 số 0 0
Giải nhì 4 số 0 0
Giải ba 3 số 0 0
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 20/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024
02 06 35 43 45 47 14
Giá trị Jackpot 1
41,561,844,600
Giá trị Jackpot 2
3,325,342,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
41,561,844,600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,325,342,950
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 670 500,000
Giải ba 3 số 15900 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 18/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024
01 21 23 33 43 54 28
Giá trị Jackpot 1
38,633,758,050
Giá trị Jackpot 2
3,625,181,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
38,633,758,050
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,625,181,100
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 729 500,000
Giải ba 3 số 14634 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 16/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
03 05 32 40 46 50 37
Giá trị Jackpot 1
36,274,024,650
Giá trị Jackpot 2
3,362,988,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
36,274,024,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,362,988,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 741 500,000
Giải ba 3 số 16464 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 13/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/04/2024
29 36 37 38 40 42 46
Giá trị Jackpot 1
33,007,128,150
Giá trị Jackpot 2
3,334,125,350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33,007,128,150
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,334,125,350
Giải nhất 5 số 9 40,000,000
Giải nhì 4 số 787 500,000
Giải ba 3 số 16665 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/04/2024
03 06 15 25 33 43 55
Giá trị Jackpot 1
157,093,357,425
Giá trị Jackpot 2
2,288,150,825
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
2
157,093,357,425
Jackpot 2 5 số + 1* 2 2,288,150,825
Giải nhất 5 số 103 40,000,000
Giải nhì 4 số 4108 500,000
Giải ba 3 số 72534 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
backtop